Hej! Detta verkar vara ditt första besök. Vi bjuder dig därför på 8% rabatt om du handlar inom en timme. Använd koden YBDxU6yt i kassan.
Tid kvar:

Allmänna Villkor HolidayPhone

Läs igenom köpvillkoren nedan innan du köper HolidayPhone inför din resa.

1. Allmänt om Tjänsten

1.1 HolidayPhone AB, org.nr. 556802-8467, med adress Telefonvägen 30, plan 10, 12626 Hägersten. (”HolidayPhone”) tillhandahåller en tjänst som möjliggör för utlandsresenärer att använda sin mobiltelefon billigare i utlandet (”Tjänsten”, som den beskrivs i dessa allmänna villkor, nedan ”Allmänna Villkor”).

1.2 Dessa Allmänna Villkor gäller för HolidayPhones tillhandahållande av Tjänsten till användare (”Användare”). Genom sin beställning och användning av Tjänsten accepterar Användaren att följa dessa Allmänna Villkor. Bindande avtal uppkommer mellan parterna när HolidayPhone bekräftat per e-mail Användarens beställning av Tjänsten på HolidayPhones hemsida. HolidayPhone tillhandahåller i samband med sådan bekräftelse information om Tjänsten, inklusive information om Användarens ångerrätt, i enlighet med vad som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) (”Distansavtalslagen”).

1.3 Dessa Allmänna Villkor kan ändras av HolidayPhone från tid till annan utan föregående meddelande. För tillhandahållen Tjänst gäller dock alltid den vid tiden för tillhandahållandet av Tjänsten gällande versionen av dessa Allmänna Villkor.

2. Leveransvillkor

2.1 HolidayPhone levererar normalt beställda produkter med A-post 1-2 veckor före det avresedatum som angetts vid beställningen, om avresedatum infaller mer än två veckor från beställningen. Tidigare leverans än så kan normalt inte ske, eftersom kontantkort endast kan aktiveras en viss tid före avresedatum.

2.2 Om Användaren ska resa inom två veckor från gjord beställning, levererar HolidayPhone alltid produkterna med nästa postavgång – normalt redan samma dag om beställning gjorts vardag före kl 17 CET, och i annat fall skickas produkterna nästföljande vardag.

2.3 Om Användaren inte fått produkterna i tid innan avresan ska Användaren meddela HolidayPhone detta snarast möjligt. HolidayPhone utreder eventuell försening för att se till att produkterna kommer fram till Användaren före avresan. Om produkterna trots detta inte kommer fram före avresan, erbjuder HolidayPhone leveransgaranti enligt följande: Har inte produkterna kommit fram till Användaren med sista postleverans före avresan, och Användaren meddelat HolidayPhone detta före avresan, avaktiverar HolidayPhone det beställda kontantkortet och återbetalar hela beloppet mot returnerat kontantkort och eventuell hårdvara.

2.4 Eventuella fraktkostnader uppgår på HolidayPhone’s beställningssida. Leverans av hårdvara sker utan kartong för att kunna skickas som brev. Användaren ansvarar för eventuell tull, skatter och andra avgifter som tillkommer vid leverans till utlandet.

3. HolidayPhones ansvar för Tjänsten

3.1 HolidayPhone är återförsäljare av kontantkort från utländska teleoperatörer samt hårdvara för att användas tillsammans med sådana kontantkort. HolidayPhone har ingen möjlighet att påverka, felsöka eller åtgärda funktionalitet i teleoperatörers nät, eller andra omständigheter utanför HolidayPhones kontroll. HolidayPhones ansvar för Tjänsten är därför begränsat till vad som anges nedan.

3.2 Användaren åtar sig att anmäla eventuella fel i Tjänsten till HolidayPhone utan dröjsmål. Anmälan om fel, eller förfrågningar om användning av Tjänsten, görs till HolidayPhones kundtjänst per e-mail på support@holidayphone.se Felanmälan eller förfrågningar besvaras under Kundtjänsts öppettider. HolidayPhone strävar efter att besvara alla anmälningar om fel eller förfrågningar om användning av Tjänsten så snabbt som möjligt, med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Anmälan om fel registreras av kundtjänst, varvid HolidayPhone så långt det är möjligt försöker utreda vad felet beror på. Fel som kan misstänkas bero på bristande funktionalitet i utländsk teleoperatörs nät hanteras enligt punkt 3.4 nedan. Om Användaren eller HolidayPhone misstänker att felet beror på fel i kontantkort eller hårdvara är Användaren skyldig att returnera denna till HolidayPhone för utredning, enligt punkt 3.7 nedan.

3.3 HolidayPhone ansvarar för att Användaren får ett felfritt kontantkort och felfri eventuell hårdvara. Vid fel i Tjänsten som innebär att Användaren inte kan använda Tjänsten på avsett sätt, och som beror på konstaterat fel i kontantkort och/eller hårdvara, återbetalar HolidayPhone kostnaden för kontantkortet och/eller hårdvaran.

3.4 HolidayPhone ansvarar inte för bristande funktionalitet i den utländska teleoperatörens nät. Användaren uppmanas att vid fel i Tjänsten som kan antas bero på bristande funktionalitet i lokalt nät i första hand kontakta kundtjänst för den lokala teleoperatör till vilken Användarens kontantkort är kopplat. Om Användaren inte får hjälp av den lokala teleoperatörens kundtjänst att åtgärda felet inom rimlig tid, kan Användaren anmäla felet till HolidayPhone enligt punkt 3.2 ovan. HolidayPhone kommer vid sådan anmälan att efter bästa förmåga försöka få felet åtgärdat i samarbete med den utländska teleoperatören. HolidayPhone kan dock inte garantera att felet kan åtgärdas inom rimlig tid.

3.5 HolidayPhone ansvarar inte för fel i Tjänsten som är hänförliga till Användarens mobiltelefon; Användarens svenska teleoperatörs nät; eller kommunikation mellan nämnda svenska teleoperatörs nät och vald utländsk teleoperatörs nät.

3.6 Användaren uppmärksammas på följande särskilda begränsningar för vidarekopplade samtal från Sverige som det är viktigt att känna till:

SMS kan av tekniska skäl inte vidarekopplas från Sverige
HolidayPhone kan vidarekoppla samtalstrafik från Sverige, men inte SMS till Användarens svenska nummer. Om Användaren skickar ett SMS från utlandet kan däremot mottagaren svara på detta SMS.

Nummerpresentation på inkommande samtal kan i vissa fall inte visas
I vissa fall kan av tekniska skäl inte numret på den som ringer visas, alternativt att fel nummer visas.

Extra ringtoner kan förekomma innan samtalet kopplas fram
Eftersom Användarens telefon vidarekopplas i två steg kan det ibland ta lite extra tid innan det inkommande samtalet kopplas fram. Detta märks bara som på så sätt att det går fram några extra ringsignaler innan Användaren svarar.

Viktigt att mobiltelefonen inte är operatörslåst
Eftersom Tjänsten baseras på att Användaren använder ett utländskt kontantkort från en annan teleoperatör än sin vanliga, är det viktigt att den mobiltelefon som Användaren tar med på resan inte är operatörslåst.

3.7 Retur av kontantkort och/eller hårdvara till HolidayPhone ska ske per brev eller paket, inte mot postförskott. HolidayPhone ersätter Användaren för fraktkostnad vid fel i Tjänsten som HolidayPhone ansvarar för enligt ovan. Vid retur på grund av utnyttjande av ångerrätt enligt punkt 4 nedan svarar Användaren för fraktkostnaden.

4. Ångerrätt

4.1 Användare som är konsumenter har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra sin beställning av Tjänsten utan angivande av skäl, inom fjorton (14) dagar från beställningsdagen. För att utöva sin ångerrätt ska Användaren skriftligen meddela HolidayPhone om sin avsikt att utöva ångerrätten med angivelse av beställningsnummer.

4.2 Användarens ångerrätt bortfaller om Tjänsten börjat tillhandahållas under ångerfristen med Användarens samtycke. För Tjänst som kräver personlig registrering i Användarens namn och/eller aktivering, gäller inte ångerrätt från den dag då Tjänsten har registrerats i Användarens namn eller Tjänsten aktiverats. Detta beror på att HolidayPhone vid aktivering av kontantkort betalar samtliga trafikavgifter till den utländska teleoperatören vilka inte kan återfås.

4.3 Ångerrätten förutsätter även att Användaren kan returnera kontantkort och/eller hårdvara i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till Användaren. Användaren har dock inte rätt att bryta eventuell teknisk plombering för att utföra sådan undersökning.

4.4 Vid utnyttjande av ångerrätten ska Användaren returnera kontantkort och/eller hårdvara till HolidayPhone på det sätt som anges i punkt 3.7 ovan. Användaren står själv för fraktkostnaden. HolidayPhone återbetalar inbetalt belopp till Användaren snarast, dock senast trettio (30) dagar från Användarens meddelande om ångerrätt. HolidayPhone förbehåller sig att debitera upp till 49kr för avboknings- och kortbetalningsavgifter i de fall sådana kostnader uppstått.

5. Avgifter och betalning

5.1 Avgiften för Tjänsten anges vid var tid på HolidayPhones hemsida. Samtliga priser anges inklusive moms. I kundvagnen på hemsidan anges det totala priset inklusive alla avgifter och moms, samt fraktvillkor och betalningsvillkor beroende på valt fraktsätt och betalningssätt.

5.2 Vid betalning av Tjänsten genom kreditkort sker betalningen via HolidayPhones betalningspartner DIBS, i samarbete med SEB Euroline, för att garantera en säker betalning. DIBS är PCI-certifierade enligt VISA och MasterCards standarder. Ingen lagring av kreditkortsuppgifter sker hos HolidayPhone.

5.3 Betalning kan även ske till bankgiro 622-3770 med angivelse av ordernummer. Överföringen tar oftast bara en bankdag och Användarens order behandlas så snart betalningen mottagits.

5.4 På HolidayPhones hemsida redovisas priser för samtal i utlandet utifrån uppgifter från de teleoperatörer HolidayPhone samarbetar med. HolidayPhone reserverar sig för fel i priserna, och för att teleoperatörerna kan ändra samtalspriserna utan att meddela HolidayPhone. HolidayPhone strävar dock efter att vid varje tidpunkt redovisa så korrekt information som möjligt baserat på den information som fås från operatörerna. Användaren bör uppmärksamma att på vissa av de redovisade samtalspriserna som dras från samtalspotten när Användaren ringer i utlandet tillkommer utländsk moms, såsom t.ex. i Thailand där 7 % moms dras direkt från ringpotten.

6. Behandling av personuppgifter

6.1 HolidayPhone behandlar sådana personuppgifter som insamlas från Användaren (namn, adress, telefonnummer) vid beställning av Tjänsten i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lag. HolidayPhone är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter, och behandlar dem för att Användaren ska kunna använda Tjänsten samt för att HolidayPhone ska kunna uppfylla och administrera ingångna avtal och åtaganden.

6.2 HolidayPhone har rätt att använda information om Användare och köpbeteenden för kommersiell efterbearbetning, såsom exempelvis statistisk, analys och riktad marknadsföring till Användare via e-mail, SMS och på annat sätt. HolidayPhone har även rätt att lämna ut sådan information till sina samarbetspartners för detta syfte. Som Användare har du möjlighet att i samband med utskick av marknadsföring tacka nej till fortsatta utskick.

6.3 Genom godkännandet av dessa Allmänna Villkor före användning av Tjänsten samtycker Användaren till behandling av personuppgifter enligt ovan. Samtycket omfattar även behandling av personuppgifterna via Internet inklusive överföring av dessa till tredje land utanför EU. Genom att meddela HolidayPhones kundservice (via support@HolidayPhone.com) kan Användaren begära att personuppgifter om Användaren rättas. Användaren har också rätt att kontakta HolidayPhones kundservice en gång per år och få information om hur Användarens personuppgifter behandlas.

7. Avtalstid och uppsägning

7.1 Avtal om tillhandahållande av Tjänsten, inklusive dessa Allmänna Villkor, gäller från HolidayPhones bekräftelse av beställningen och till dess att Tjänsten slutförts. Vid ny beställning av Tjänst anses nytt avtal ingånget.

7.2 Vardera parten har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande vid motpartens väsentliga avtalsbrott om detta inte åtgärdats inom trettio (30) dagar efter meddelande till motparten om avtalsbrottet.

8. Ansvarsbegränsning

8.1 HolidayPhones ansvar mot Användaren är begränsat per beställning av Tjänst till det sammanlagda belopp som Användaren betalat för den aktuella Tjänsten. HolidayPhone ansvarar inte för utebliven vinst, besparing eller annan indirekt skada eller förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet, eller om annat följer av tvingande lag.

8.2 Användaren ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till HolidayPhone inom skälig tid från det att Användaren fått kännedom om eller borde ha fått kännedom om den omständighet på vilken kravet på skadeståndet grundas, dock senast inom ett (1) år från det hemkomstdatum som angetts vid beställningen av Tjänsten.

9. Force majeure

9.1 Om HolidayPhone förhindras fullgöra sina åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor på grund av omständighet som HolidayPhone inte kunnat råda över och som HolidayPhone inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, och vars följder HolidayPhone inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till allmän arbetskonflikt, krig, terroristattack, brand, naturkatastrof, ändrad lagstiftning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angetts, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från påföljd. Om omständigheten varar i mer än två månader har såväl HolidayPhone som Användaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan påföljd.

10. Prisgaranti

10.1 Om du hittar ett lägre pris på vår webbplats eller på någon annan webbplats senast kl. 23.59 (lokal tid) dagen före din avresa kommer vi att återbetala mellanskillnaden förutsatt att du skickar in ett ersättningsanspråk enligt anvisningarna nedan. Prisgarantin gäller inte SIM-kort köpta på plats i det land du reser till utan endast SIM-kort köpt online innan avresa.

10.2 För att kunna utnyttja prisgarantin måste du skicka in ditt ersättningsanspråk genom att maila support@holidayphone.se senast kl. 23.59 (lokal tid) dagen före ditt avresedatum. Det lägre priset måste finnas tillgängligt för köp vid den tidpunkt som du kontaktar oss, vilket våra kundservicerepresentanter avgör.

10.3 Jämförelsen måste ske mot likvärdigt SIM-kort. Prisgarantin är endast möjlig att använda för likvärdiga SIM-kort vilket innebär att SIM-kortet till det lägre priset ska vara för användning i samma land, ha samma giltighetstid samt avse samma mängd ringpott, vidarekoppling och surf som det SIM-kort som köpts via HolidayPhone. Detta innebär att jämförelsen inte kan göras mot abonnemang eller erbjudanden från svenska operatörer i utlandet, så som ”surfpaket” eller ”utlandspaket”.

10.4 Prisgarantin gäller endast för priser som annonseras och är tillgängliga för allmänheten. Prisgarantin gäller således inte t.ex. priser som erbjuds via rabattkoder, genom företagsrabatter eller företagspriser, gruppriser, bonus- eller incitamentsprogram, i samband med möten eller konvent eller liknande förfarande eller priser som endast är tillgängliga genom att använda en kupong eller annat erbjudande som inte erbjuds till allmänheten. Det lägre priset får inte härröra från en webbplats som du ringer upp för att få priset eller från ett e-postmeddelande som du har fått.

10.5 Ersättningsanspråk under prisgarantin måste godkännas av HolidayPhone. Vi accepterar inte skärmdumpar eller andra påstådda bevis avseende ett lägre pris som vi inte självständigt kan bekräfta. Vi kommer inte heller att godkänna anspråk som vi anser är en följd av tryckfel eller annat fel eller anspråk som har gjorts bedrägligt eller i ond tro.

10.6 Återbetalning av godkända ersättningsanspråk Ersättningsanspråk som godkänns av HolidayPhone återbetalas med samma betalningsmetod som köparen använde vid originalköpet. Du kommer att erhålla återbetalningen så snart ditt ersättningsanspråk godkänts. Observera att det kan ta upp till 30 dagar eller till nästa faktureringsperiod innan beloppet syns på ditt kontoutdrag.

10.7 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i, avbryta eller begränsa erbjudandet av prisgarantin, oavsett anledning, och utan föregående meddelande eller skyldighet, gentemot dig. Det är villkoren som gäller vid tidpunkten för ditt ersättningsanspråk som avgör om du har rätt till ersättning enligt prisgarantin eller inte. Om någon bestämmelse inte kan tillämpas i dessa villkor för prisgarantin innebär det inte att vi frånfaller den aktuella bestämmelsen.

11. Övrigt

11.1 Meddelanden, uppsägningar och annan kommunikation enligt dessa Allmänna Villkor ska ske via e-post eller post.

11.2 HolidayPhone har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till bolag inom samma koncern. HolidayPhone har vidare alltid rätt att överlåta krav på betalning till factoringföretag, inkassoföretag eller liknande.

12. Tvistlösning och tillämplig lag

Tvist i anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk lag.