Allmänna Villkor

1. Allmän information

1.1 HolidayPhone, ett varumärke ("HolidayPhone") som ägs av SNSGAP International B.V., är ett Nederlandsbaserat företag som tillhandahåller en tjänst med vilken en resenär kan använda sin mobiltelefon till reducerade priser i utlandet ("Tjänsten", som den beskrivs i denna allmänna information, nedan "Allmänna Villkor").

1.2 Dessa Allmänna Villkor gäller för HolidayPhones tillhandahållande av Tjänsten till användare ("Användare"). Genom sin beställning och användning av Tjänsten accepterar Användaren att följa dessa Allmänna Villkor. Avtalet anses bindande mellan parterna då HolidayPhone bekräftat Användarens e-postadress efter beställning av Tjänsten på HolidayPhones webbplats. I samband med bekräftelsen tillhandahåller HolidayPhone all nödvändig information om Tjänsten, inklusive Användarens ångerrätt.

1.3 Dessa Allmänna Villkor kan stundtals ändras av HolidayPhone utan varsel. För den tillhandahållna Tjänsten gäller dock alltid den version av dessa Allmänna Villkor som var aktuell då Tjänsten tillhandahölls.

2. Leveransvillkor

2.1 HolidayPhone levererar normalt beställda produkter via DHL 1-2 veckor före det avresedatum som angetts vid beställningen, om detta datum infaller mer än två veckor från beställningstillfället. Förbetalda SIM-kort kan vanligtvis inte levereras tidigare än så, eftersom de bara kan vara aktiverade en viss tid före avresedatumet.  

2.2 Om Användaren ska resa inom två veckor från beställningstillfället skickar HolidayPhone alltid de beställda produkterna med nästa DHL-avgång - normalt redan samma dag, om beställningen gjorts före kl 13:30 CET, annars påföljande vardag.

2.3 Om Användaren inte fått de beställda produkterna i tid före avresan, ska Användaren upplysa HolidayPhone om detta så snart som möjligt. HolidayPhone kommer att utreda eventuell försening för att se till att Användaren får produkterna före avresan. Om den skickade beställningen trots detta inte kommer fram före avresan, erbjuder HolidayPhone följande leveransgaranti: Om produkterna inte kommit Användaren tillhanda före avresan och Användaren har upplyst HolidayPhone om detta, kommer HolidayPhone att avaktivera det beställda kontantkortet och återbetala det fulla beloppet för produkterna mot returnerat kontantkort och eventuell hårdvara.

2.4 Fraktkostnaderna är tydligt markerade på HolidayPhones beställningssida. Användaren ansvarar för eventuella tullar, skatter eller andra avgifter som tillkommer vid internationell frakt.

3. HolidayPhones ansvar för Tjänsten

3.1 HolidayPhone är återförsäljare av kontantkort från utländska teleoperatörer samt av hårdvara som används med kontantkort. HolidayPhone har ingen möjlighet att påverka, felsöka eller åtgärda problem som kan uppstå på teleoperatörernas nätverk, eller andra omständigheter bortom HolidayPhones kontroll. HolidayPhones ansvar för Tjänsten är därför begränsat enligt nedanstående punkter.

3.2  Användaren åtar sig att utan dröjsmål anmäla eventuella fel i Tjänsten till HolidayPhone. Anmälan om fel eller förfrågningar om Tjänstens användning görs till HolidayPhones kundtjänst via e-post på support@holidayphone.com. Om Användaren inte kontaktar HolidayPhone under resan är Användaren inte berättigad till någon ersättning. HolidayPhone har inte möjlighet att i efterhand åtgärda eventuella problem, så Användaren är skyldig att kontakta HolidayPhone under resan (såsom framhålls vid beställningen); om Användaren inte tar sådan kontakt eller gör det först efter hemkomsten, får Användaren ingen ersättning. Felanmälan eller förfrågningar blir besvarade under HolidayPhones öppettider. HolidayPhone strävar efter att besvara alla anmälningar och förfrågningar så snabbt som möjligt, med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Anmälan om fel registreras av kundtjänst, varvid HolidayPhone, i möjligaste mån, försöker utreda vari felet består. Om felet antas bero på bristande funktionalitet i det utländska nätverket, kommer felanmälan att handhas enligt paragraf 3.4 nedan. Om Användaren eller HolidayPhone misstänker att felet beror på brister i kontantkortet eller hårdvaran är Användaren skyldig att returnera produkten så HolidayPhone kan göra en utredning enligt paragraf 3.7 nedan.

3.3 HolidayPhone ansvarar för att Användaren får felfritt kontantkort och felfri hårdvara. Vid fel i Tjänsten, som medför att Användaren inte kan använda Tjänsten såsom den är avsedd, och som bedöms bero på fel i kontantkort och/eller hårdvara, ska HolidayPhone återbetala kostnaden för kontantkortet och/eller hårdvaran. HolidayPhone kan inte ersätta fraktkostnaden.

3.4 HolidayPhone är inte ansvarig för funktionalitetsbrister i den utländska teleoperatörens nät. Vid fel i Tjänsten som kan antas bero på bristande funktionalitet i det lokala nätverket, måste Användaren först

3.5 HolidayPhone är inte ansvarig för fel i Tjänsten som är hänförlig till Användarens mobiltelefon; Användarens hemoperatörs nät; eller kommunikationen mellan den utländska operatörens och den svenska operatörens nät.

3.6 Användaren uppmärksammas på följande särskilda begränsningar som är mycket viktiga för vidarekopplade samtal:

(a) Av tekniska skäl kan SMS inte vidarekopplas från Användarens vanliga nummer. HolidayPhone kan vidarekoppla samtalstrafik men inte SMS. Om däremot Användaren sänder ett SMS från utlandet kan mottagaren besvara detta SMS.
(b) Av tekniska skäl ges inte alltid nummeridentifikation för inkommande samtal; Ibland visas inget nummer, ibland visas ett felaktigt nummer.
(c) Ibland går flera ringsignaler fram innan samtalet kopplas. Användarens telefon vidarekopplas i två steg, vilket betyder att det kan ta lite extra tid för samtalet att kopplas fram. Detta märks normalt bara genom att det tar ett par extra signaler innan Användaren svarar.
(d) Det är viktigt att mobiltelefonen inte är operatörslåst, eftersom Tjänsten nyttjas genom att Användaren sätter in ett utländskt kontantkort kopplat till en annan teleoperatör. Det är alltså absolut nödvändigt att den mobiltelefon som ska användas under resan inte är operatörslåst.

3.7 Vid eventuell retur ska kontantkort och/eller hårdvara skickas som reguljärt brev eller paket och inte mot postförskott. HolidayPhone ersätter Användaren för fraktavgifter som uppkommit i samband med sådant fel i Tjänsten som HolidayPhone ansvarar för enligt ovan. Om returen beror på att Användaren utnyttjar sin ångerrätt enligt paragraf 4 nedan, är Användaren ansvarig för fraktkostnaderna.

4 Ångerrätt

4.1 Användaren har som konsument rätt att ångra sin beställning av tjänsten utan att ange skäl, inom fjorton (14) dagar från beställningsdagen. För att utnyttja ångerrätten ska Användaren meddela HolidayPhone sin avsikt att utnyttja ångerrätten och ange sitt beställningsnummer.

4.2 Ångerrätten ogiltigförklaras om Användaren samtyckt till att börja nyttja Tjänsten under ångerfristen. För sådan Tjänst som erfordar personlig registrering i Användarens namn och/eller aktivering till förmån för Användaren, upphör ångerrätten att gälla från och med det datum då Tjänsten registrerades i Användarens namn eller Tjänsten blev aktiverad.

4.3 Ångerrätten förutsätter också att Användaren returnerar kontantkort och/eller hårdvara till HolidayPhone i oanvänt tillstånd. Denna förutsättning gäller inte om produkten förstörts eller ändrats till följd av nödvändig undersökning eller till följd av annan omständighet bortom Användarens kontroll. Användaren har inte rätt att bryta förseglade produkter för att undersöka dem.

4.4 För att utnyttja ångerrätten måste Användaren returnera kontantkort/hårdvara till HolidayPhone enligt paragraf 3.7 ovan. Användaren ansvarar för fraktkostnaderna. HolidayPhone ska ersätta Användaren så snart som möjligt, dock senast trettio (30) dagar efter att ångerrätten åberopats. HolidayPhone förbehåller sig rätten att debitera upp till 49 SEK i hanteringsavgift i samband med returneringen.

5 Avgifter och betalning

5.1 Kostnaden för Tjänsten specificeras på HolidayPhones webbplats. Alla priser inkuderar moms. Det totala priset visas i webbplatsens kundvagn, inklusive alla avgifter och skatter, samt frakt- och betalningsvillkor beroende på vilka frakt- och betalningsalternativ som Användaren väljer.

5.2 Vid betalning av Tjänsten via kreditkort bearbetas betalningen av HolidayPhones betalningspartner Multisafeplay. HolidayPhone sparar inga kreditkortsuppgifter.

5.3 De priser för samtal/SMS/data som redovisas på HolidayPhones webbplats är baserade på information från de teleoperatörer HolidayPhone samarbetar med. Felaktiga prisuppgifter kan förekomma och de utländska operatörerna kan ändra priser utan att meddela HolidayPhone. HolidayPhone strävar dock efter att alltid redovisa aktuella priser baserade på den information som erhålls från de utländska operatörerna. Användaren bör observera att för en del av de redovisade samtalspriserna tillkommer utländsk moms, som dras direkt från samtalspotten. I Thailand, t ex, är denna moms till 7%.

6 Behandling av personuppgifter

6.1 HolidayPhone handhar alla personuppgifter (såsom namn, adress, telefonnummer), som inhämtas från Användaren vid beställning av Tjänsten i enlighet med gällande lagstiftning. HolidayPhone är ansvarig för dessa personuppgifter och bearbetar dem på sådant sätt som är nödvändigt för att Användaren ska kunna nyttja Tjänsten och för att HolidayPhone ska kunna uppfylla och administrera ingångna avtal och åtaganden.

6.2 HolidayPhone har rätt att bruka information om Användaren och Användarens köpbeteende i marknadsförande syfte, i fråga om t ex statistik, analys och riktad marknadsföring, för att nå Användare via e-post, SMS, eller annat sätt. HolidayPhone har också rätt att dela sådan information med sina samarbetspartner för samma ändamål. Vid mottagandet av denna marknadsföring kan Användaren välja att avböja fortsatta utskick.

6.3 Genom att godkänna dessa allmänna villkor avseende nyttjandet av Tjänsten, samtycker Användaren till handhavandet av personuppgifter enligt ovan. Samtycket gäller även för bearbetningen av personnuppgifter via internet, inklusive överlämnande av dessa personuppgifter till tredje land utanför EU. Användaren kan begära insyn i sina personuppgifter, såsom de sparats av HolidayPhone, genom att meddela HolidayPhones kundtjänst (via support@HolidayPhone.com) Användaren har också rätt att kontakta HolidayPhone en gång per år för att informera sig om hur Användarens personuppgifter handhas.

7 Avtalets upphörande

7.1 Avtalet om tillhandahållandet av Tjänsten, inklusive dessa Allmänna Villkor, gäller från det att HolidayPhone bekräftat beställningen till dess att Tjänsten slutförts. Vid ny beställning av Tjänst anses nytt avtal ingånget.

7.2 Vardera parten har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan vid motpartens avtalsbrott, om detta inte åtgärdats inom trettio (30) dagar efter att motparten meddelats om avtalsbrottet.

8 Ansvarsbegränsning

8.1 HolidayPhones ansvar mot Användaren är begränsat per köp av Tjänst till det sammanlagda belopp som Användaren betalat för den aktuella Tjänsten. HolidayPhone är inte ansvarig för utebliven vinst, besparing eller annan indirekt skada eller förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet, eller om annat föreskrivs genom lag.

8.2 Användaren ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till HolidayPhone inom skälig tid från det att Användaren fått kännedom om eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken kravet på skadeståndet grundas, dock senast inom ett (1) år från det hemresedatum som angetts vid beställningen av Tjänsten.

9 Force majeure

9.1 Om HolidayPhone förhindras fullgöra sina åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor på grund av omständigheter som HolidayPhone inte kunnat råda över och som HolidayPhone inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, och vars följder HolidayPhone inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till allmän arbetskonflikt, krig, terroristattack, brand, naturkatastrof, ändrad lagstiftning, myndighetsingripande, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angetts, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från påföljd. Om omständigheten varar i mer än två månader har såväl HolidayPhone som Användaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan påföljd.

10 Övrigt

10.1 Meddelanden, uppsägningar och annan kommunikation enligt dessa Allmänna Villkor ska ske via e-post eller reguljär post.

10.2 HolidayPhone har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till bolag inom samma koncern. HolidayPhone har vidare alltid rätt att överlåta krav på betalning till factoringföretag, inkassoföretag eller liknande.

11. Tvistlösning och tillämplig lag

Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor ska lösas enligt nederländsk lag. Tvister handläggs genom professionell medling i Nederländerna.